KVKK AYDINLATMA METNİ

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME METNİ

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (ARKOPHARMA veya Şirket”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, web sitemiz üzerinden müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin kişisel verilerini işleyebiliyoruz. İşbu aydınlatma metni ile Kanun hükümleri gereğince karşılıklı hak ve yükümlülüklerimiz konusunda sizleri bilgilendiriyoruz.

1- Kişisel Verileriniz, Elde edilme yöntemleri, İşlenme amaçları ve hukuki sebebi

Tarafınıza ait kişisel bilgiler; Web sitemizi ziyaretiniz, Üyeliğiniz, www.arkopharma.com.tr den ürün/hizmet satın almanız veya bir başka surette ticari veya hukuki ilişkiye girmeniz durumunda elektronik ortamda doğrudan sizlerden alınmaktadır. Bu verilerinizden; kimlik bilgileri (ad, soyad,) başta olmak üzere; iletişim verileriniz (e-mail adresi, adres ve telefon bilgileri,) eczacı üye ve müşterilerimiz için GLN numarası,  satın aldığınız ürüne ilişkin veriler,   Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, Üyelik sözleşmesinin kurulması, ifası, (ad, soyad, eczacılar için GLN numarası, eposta ve telefon no, satın aldığınız ürüne ilişkin veriler) mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifası (ad, soyad, adres telefon no) kapsamında) işlenecektir.

Bilgilerinizin işlenmesi suretiyle sizlere kampanya ve tanıtım içerikli iletiler göndermek için ayrıca açık izninizi talep ediyoruz.  Web sitemizi üyelik alanında bu konudaki izin ve üyelik sözleşmesine onay verebilirsiniz.

Kişisel verileriniz; (Kimlik ve iletişim verileri) üyelik ilişkisinin kurulması ve ifası, Mal/Hizmet Satış ve Satış Sonrası Destek Süreçlerinin Yürütülmesi,  Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi, Bilgi ve işlem güvenliği, Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi, (Kimlik, iletişim ve alışveriş bilgisi verileri) Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi, Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi ve Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi, Talep / Şikayetlerin Takibi, İletişim Faaliyetleri, Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenmektedir. 

Yukarıda ifade edilen ve kanunun 5/2 maddesinde yer alan hukuka uygunluk sebeplerinden birine girmeyen kişisel verileriniz için yasal zorunluluk gereği açık rızanızı ve sizlere ticari elektronik ileti (sms, e-posta) gönderebilmek için izninizi talep edeceğiz. Web sitemizdeki üyelik sözleşmesini kabul etmek için ilgili kutucuğu işaretlemek ve kaydol tuşuna basmak suretiyle üye olabileceksiniz. Ayrıca bilgileriniz, Ticari elektronik iletişim izniniz kapsamında, sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi amacıyla açık izniniz olması halinde işlenecektir. Ticari elektronik iletişim izninizi web sitemizdeki ilgili alanda yer alan kutucuğu işaretleyerek kaydol tuşuna basmak suretiyle verebileceksiniz.

3-VerilerinAktarımı

Yukarıda belirtilen Kişisel verileriniz, mevzuatta belirlenen güvenlik ve gizlilik esasları uyarınca yeterli ve etkili önlemler alınmak kaydıyla ve yine yukarıda sayılan amaçlarla yasal zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, faaliyetlerimiz gereği anlaşmalı olduğumuz tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve hizmet aldığımız ve iş birliği içerisinde olduğumuz 3. kişiler (ürünlerin size teslimi için kargo firması, tadilatlar için terzi, lostra, web sitemizin yönetimi için web ajansımız vb) ile 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde ve bunlarla sınırlı olarak  paylaşabilecektir.

4-Kanun Kapsamındaki Haklarınız

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı; yazılı belge ile ıslak imzalı olarak, iadeli taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki posta adresimize, elektronik imza ile imzalanmış biçimde guneskozmetik@hs01.kep.tr   kep adresimize, sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@arkopharmaturkiye.com    e-mail adresine elektronik postayla veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer başvuru usulleriyle şirketimize gönderebilirsiniz. Detaylar için Kişisel Veri Gizliliği Politikası’na https://www.arkopharma.com.tr   adresinden ulaşabilirsiniz Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC.A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)

ADRES: Esentepe Mah. Matbuat Sokak No:31 Şişli İstanbul

TELEFON: +90 0212 245 85 95