Satış Şartları

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (ARKOPHARMA veya Şirket”)     ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 1. Bu sitede sunulan hizmetler ARKOPHARMA tarafından sağlanmaktadır. Sitenin yasal sahibi ARKOPHARMA olup, site üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi ARKOPHARMA'ya aittir.
 2. İşbu kullanım koşullarını ARKOPHARMA dilediği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
 3. Site hizmetlerinden yararlanan ve siteye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, ARKOPHARMA tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. ARKOPHARMA, bu site' de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.
 4. Internet sitemize girilen verilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, veri ve işlemin mahiyetine göre ARKOPHARMA ve/veya ilgili kart kuruluşlarınca sistem ve internet altyapısında alınmıştır. Tüm kredi kartı işlemleri ve onayları tarafımızdan bağımsız olarak ilgili banka ve benzeri kart kuruluşlarınca online olarak kullanıcı ve ilgili üçüncü şahıs arasında gerçekleştirilmektedir
 5. Müşterilerimizin sitemize üyelik, ürün/hizmet satın alma ve bilgi güncelleme amaçlı girdikleri bilgiler, özellikle kredi kartı ve banka kartlarına ait gizli bilgiler diğer internet kullanıcıları tarafından görüntülenemez.
 6. Müşterilerimize ait bilgiler ancak yürürlükte olan mevzuatta yer alan düzenlemelerin öngördüğü yükümlülükler çerçevesinde ilgili kuruluşlara açıklanabilir. Ayrıca üyelerin üye olurken veya alışverişleri sırasında vermiş oldukları iletişim bilgileri ve diğer bilgiler kayda alınabilir, şirketimiz tarafından saklanabilir, işlenebilir, gerekli görülen hallerde üyenin onayı alınmak sureti ile paylaşılabilir ve kullanılabilir.
 7. Sitemizin diğer internet-web/mobil site ve uygulamalara bağlantı (link) verdiği hallerde tüm kullanım ve işlemler için o sitelere ait gizlilik-güvenlik politikası ve kullanım şartları geçerlidir.
 8. Sitemizde yer alan her türlü bilgi, içerik ile bunların düzenlenmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları şirketimize aittir.
 9. Ürünlerin iadesi ve değişiminde ilgili sayfalardaki sözleşmelerde yer alan hükümler geçerlidir. İade edilecek ürünler için fatura ibraz etmek zorunludur.
 10. Internet sitemizden sadece Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisine ürün gönderimi yapılmaktadır. Internet sitemizden yapacağınız alışverişlerinizde, her işlem sırasında göreceğiniz sipariş ön bilgilendirme formu ve satış sözleşmesi geçerli olacaktır.

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

TARAFLAR

İşbu Üyelik Sözleşmesi ("Üyelik Sözleşmesi"), Esentepe Mah. Matbuat Sokak No:31 Şişli İstanbul adresinde mukim GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (ARKOPHARMA veya Şirket”) ile sitede üye olan ÜYE arasında, ARKOPHARMA tarafından sitede sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden ÜYE tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

ÜYE, Üyelik Sözleşmesi’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.

 1. GENEL HÜKÜMLER ve SÖZLEŞMENİN AMACI

İşbu üyelik sözleşmesinin amacı, www.arkopharma.com.tr web sitesine üye olan kişilerin, ARKOPHARMA tarafından ilgili web sitesinde sunulan ürün ve hizmetler için bir takım özel indirim ve başkaca avantaj uygulamalarından faydalanmalarını sağlamaktır. Üye, öncelikle bu avantajlardan faydalanmak için işbu sözleşme koşullarını kabul eder.

 1. İşbu sözleşmenin konusu, www.arkopharma.com.tr alan adlı sitede ARKOPHARMA tarafından sunulan hizmetlerin, bu hizmetlerden ÜYE tarafından yararlanılmasına ilişkin şartların ve koşulların belirlenmesi ve bu doğrultuda tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir
 2. İşbu sözleşmenin kapsamı ise, sitede yer alan tüm hizmet, uygulama ve içeriğe ilişkin şart ve koşulların belirlenmesi olup sitede ARKOPHARMA tarafından sağlanan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, tüm üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyan işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilecektir. İşbu sözleşmenin ÜYE tarafından kabulü ile ÜYE, sitede yer alan ve yer alacak olan ARKOPHARMA tarafından yapılan hizmetlere, kullanıma, içeriklere, uygulamalara, üyelere ve kullanıcılara yönelik her türlü beyanı da kabul etmiş olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. ÜYE tarafından internet sitesinde üyelik oluşturmak veya internet sitesinden faydalanmak amacıyla paylaşılan kişisel veriler; Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerin ifası, internet sitesinin işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, Üye’ye çeşitli avantajların sağlanıp sunulabilmesi, ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, sipariş teslimatlarının yapılması, müşteri hizmetleri ve şikayet takibi işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve Üye’ye özel reklam, satış, pazarlama, anket, benzer amaçlı her türlü elektronik iletişim, profilleme, istatistiksel çalışmalar yapılması amacıyla ARKOPHARMA ya da iş ortakları tarafından Gizlilik ve Veri Güvenliği Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni, Çerez Politikası’na uygun olarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.
 4. Üye, bu form ile açıkladığı ve daha sonra açıklayacağı bilgilerin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin yanlış olması halinde ARKOPHARMA’nın uğrayabileceği her türlü zararı karşılayacağını kabul ve beyan eder.
 5. Üye, internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği işlemlerde ve yazışmalarda, işbu Üyelik Sözleşmesi’nin hükümlerine, internet sitesinde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceğini kabul ve beyan eder. Üye’nin İnternet sitesi dâhilinde yaptığı işlem ve eylemlere ilişkin hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
 6. Bir üyenin tek kaydı olabilir.
 7. ARKOPHARMA, dilediği zaman ve bir gerekçe göstermeden Üyelik sözleşmesini feshedebilir.
 8. Üye, çağrı merkezi, kvkk@arkopharmaturkiye.com e mail adresi veya web sitesi üzerinden bildirmek koşulu ile iş bu sözleşmeyi feshedebilir ve üyeliği sona erdirebilir.
 9. Üyeliğin fesih veya başka bir sebeple sona ermesi halinde üyeye sağlanan haklar sona erer.
 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ

ARKOPHARMA, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Üyelik Sözleşmesi’ni ve internet sitesinde yer alan Çerez Politikası, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni, Veri İşleme Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla internet sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, internet sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 1.  DELİL SÖZLEŞMESİ

Üye, işbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğabilecek ihtilaflarda ARKOPHARMA’nın resmi defter ve ticari kayıtları ile ARKOPHARMA’nın veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin, elektronik yazışmaların ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Üyelik Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden kaynaklanan veya işbu Üyelik Sözleşmesi ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Büyükçekmece Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 1. BİLDİRİM 

ARKOPHARMA, Üye ile Üye’nin kayıt olurken bildirmiş olduğu elektronik posta adresi vasıtasıyla veya telefon numarasına arama yapmak ve SMS göndermek suretiyle iletişim kurabilecektir. Üye, elektronik posta adresini ve telefon numarasını güncel tutmakla yükümlüdür.

 

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN BÜTÜNLÜĞÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ. 

İşbu Üyelik Sözleşmesi, konuya ilişkin olarak Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmaktadır. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir Mahkeme, Tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Üyelik Sözleşmesi bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

 1. ÜYELİK SÖZLEŞMESİ’NİN DEVRİ

Üye, ARKOPHARMA’nın önceden yazılı onayını almaksızın işbu Üyelik Sözleşmesi’ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

 

 1.  TADİL VE FERAGAT

Taraflar’dan birinin Üyelik Sözleşmesi’nde kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

 1. Site üzerinden, ARKOPHARMA’nıin kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web Sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler kullanıcılara ve Üyelere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında ARKOPHARMA’nın herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, kullanıcıların ve Üyelerin kendi sorumluluğundadır. ARKOPHARMA bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, ARKOPHARMA’nın uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

 

 1. ARKOPHARMA, sitede mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, site üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. Site muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler siteye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile sitede yer alan durumu arasında farklılık olabilir. Sitede yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve ARKOPHARMA’nın sitede mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır.

 

 1. ARKOPHARMA, siteye erişilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. ARKOPHARMA, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu siteye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da sitenin kullanılması ile ARKOPHARMA’nın kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

 

   GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ                                     ÜYE/KATILIMCI

    SAN. VE TİC. A.Ş.                      

 

ÜYE, Üyelik tarihi itibariyle, işbu sözleşmeyi elektronik ortamda onaylamakla, sözleşme hükümleriyle üyeliği süresince bağlı kalacağını, kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Aşağıdaki metinlerle ilgili üyelik sayfasında tarafınıza tercih kutucukları sunulacaktır. İşaretleyip kabul etmeniz durumunda üyelik ve izin süreçleriniz tamamlanmış olacaktır

 

ARKOPHARMA ÜYELİK ONAY METNİ

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (ARKOPHARMA veya Şirket)   tarafından tarafıma iletilen ARKOPHARMA üyelik koşullarını ve  Üyelik  sözleşmesini kabul ediyorum.

ÜYE/KATILIMCI