VERİ GİZLİLİĞİ POLİTİKASI

KİŞİSEL VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Sayın Müşterilerimiz, Üyelerimiz, İş Ortaklarımız/Tedarikçilerimiz, Çalışan Adaylarımız, Çalışanımız ve ZiyaretçilerimizGÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (ARKOPHARMA veya Şirket”)  olarak kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca “veri sorumlusu” sıfatıyla kişisel verileriniz ve işleme süreçleri hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz.
İşbu Politika ile, Şirket’in “şirket faaliyetlerinin şeffaflık içinde yürütülmesi ilkesi”nin sürdürülebilirliği amaçlanmaktadır. Bu kapsamda, Şirket veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler belirlenmekte ve Şirket tarafından yerine getirilen uygulamalar açıklanmaktadır.
Politika, Şirket tarafından otomatik olan veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla gerçekleştirilen, kişisel verileri işlenen gerçek kişilere yöneliktir. 


Politika, Şirket tarafından internet sitesinde yayımlanarak kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.
Şirket, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


TANIMLAR

Şirket

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş.

Kişisel Veri/Veriler

Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

Kişisel Veri Sahibi/İlgili Kişi

Şirket Paydaşlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Çalışanları, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri, Üçüncü Kişileri ve kişisel verisi şirket tarafından işlenen kişileri ifade eder.

Veri Kayıt Sistemi

Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini ifade eder.

Veri Sorumlusu

Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve yöntemlerini belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişidir.

Veri İşleyen

Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.

Açık Rıza

Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.

Anonim Hale Getirme

Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.

İmha

Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesi suretiyle ortadan kaldırılması işidir.

Kanun

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

KVK Kurulu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’dur.


HANGİ KİŞİSEL VERİLERİ İŞLİYORUZ?


ARKOPHARMA’nın web sitesini ziyaretiniz, üyeliğiniz, telefon veya e-posta yazışmalarındaki paylaşımlarınız, e-bülten üyeliğiniz, Müşteri Hizmetleri ile telefonda yaptığınız görüşmeler/paylaşımlar, doldurduğunuz iletişim veya randevu formları vasıtasıyla ARKOPHARMA’dan ürün/hizmet satın almanız, iş yerlerimizi ziyaretleriniz, iş başvurusunda bulunmanız veya bir başka şekilde hukuki veya ticari bir ilişkiye girmenize bağlı olarak aşağıda belirtilen kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 1. Kimlik Bilgileri: Ad-Soyad, Tc Kimlik No, Eczacılar için GLN numarası, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, İmza verilerdir.
 2. İletişim Bilgileri: Adres, telefon numarası, e-posta adresi, verilerdir.
 3. Görsel ve İşitsel Bilgiler: ARKOPHARMA fiziki ortamlarında güvenlik amacıyla yapılan kamera kayıtlarında yer alan kişilere ait görüntü ile kişilerin çağrı merkezi aramalarında kayıt altına alınan seslerine ilişkin veriler ile personelden alınan fotoğraflardır.
 4. Müşteri İşlem Verisi: ARKOPHARMA web sitesinden veya mağazalarından alınan Ürün ve hizmetlerin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları ve talepleri gibi bilgiler, müşteri numarası, sözleşme numaraları, işlem tarihi, hesap numarası gibi bilgiler
 5. Özel Nitelikli Kişisel Bilgiler: Bu veri kategorisi, (i) personelden sağlık hizmetleri, özlük ve iş güvenliği kapsamında alınan sağlık verilerini veya personel adayından alınan sağlık beyanını (ii) personele ve personel adaylarına ait ceza mahkumiyetlerine ilişkin adli sicil kayıtları gibi veri türlerini ifade etmektedir.
 6. Özlük Bilgileri: Bu veri kategorisi, personel ile kurulan iş akdi çerçevesinde yasal olarak oluşturulması gereken özlük dosyası kapsamında personele ait kimlik, iletişim bilgilerinin yanı sıra, meslek, eğitim, finansal bilgilerin yer aldığı veri türüdür.
 7. Eğitim Verisi: Personel ve adaylarının iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan veya işe alım aşamasında talep edilen eğitim geçmişini gösteren diploma, transkript, sertifika gibi verilerdir.
 8. Mesleki Bilgi: Personel adaylarının iş başvuruları kapsamında doldurdukları form veya hazırladıkları özgeçmiş belgesinde yer alan ve çalışma hayatındaki deneyimlerini ve mesleki unvanları gösteren verilerdir.
 9. İşlem Güvenliği Verisi: IP adresi, üyelik ve elektronik ortam işlem kayıtları, Erişim logları, verilen hizmetin başlama ve bitiş zamanı, yararlanılan hizmetin türü, aktarılan veri miktarı gibi verilerdir.

İLGİLİ KİŞİ KATEGORİLERİ

 •  
 1.  

Müşteri

ARKOPHARMA’nın sunduğu hizmetlerden yararlanan gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

 1.  

Potansiyel Müşteri

ARKOPHARMA’nın sunduğu hizmetleri kullanma ilgisini gösteren, müşteriye dönüşme potansiyeli olan web sitesinden veya diğer kanallarla hizmetlerden yararlanma iradesini ortaya koyan, teklif talep eden gerçek veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

 1.  

Ziyaretçi

Şirkete ait tüm iş yerlerini ve internet sitesini ziyaret eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

 1.  

Üçüncü Kişiler

Yukarıda yer verilen İlgili Kişi kategorileri ile ARKOPHARMA çalışanları hariç gerçek kişileri ifade etmektedir.

 1.  

İş ortakları/Tedarikçiler ve Bunların Çalışanları

ARKOPHARMA’nın, ticari faaliyetlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla iş ortaklığı kurduğu veya bu kapsamda, ARKOPHARMA’nın talimatlarına uygun ve sözleşme temelli olarak Şirket’e mal veya hizmet sunan taraflar ve bu tarafların çalışanlarını ifade etmektedir.

 1.  

Çalışan Adayı

ARKOPHARMA’ya iş başvurusunda bulunan kişileri ifade eder.

 1.  

  Personel

ARKOPHARMA’da iş sözleşmesi ile hizmet ifa eden gerçek kişileri ifade etmektedir.

 1.  
 • Hissedar veya Ortak

Şirketin hissedarlarını ve ortaklarını ifade etmektedir.KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ HUKUKİ GEREKÇE İLE TOPLUYORUZ?


Fiziksel Ortamda;


Kişisel verileriniz; ARKOPHARMA’ya ait ürünlerin eczaneleri ziyaret eden satış temsilcilerimiz tarafından sizlere yapılan ürün satışları,  imzaladığınız sözleşmeler, teklifler, iş başvurunuz kapsamında paylaştığınız CV’ler veya doldurduğunuz İş başvuru formları kapsamında doğrudan sizlerden toplanmaktadır.


Elektronik Ortamda;


ARKOPHARMA’ya ait web sitesinden yaptığınız alışverişler, üyelikler,  web sitesinden, telefonla veya e-mail üzerinden paylaştığınız talep ve şikayetler, çağrı merkezimiz, sosyal medya hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler vasıtasıyla elektronik ortamda doğrudan sizlerden toplanmaktadır.
Her iki ortamdan toplanan kişisel verileriniz ARKOPHARMA veri tabanına kaydedilmekte ve otomatik olan ve olmayan yollarla işlenebilmektedir.
ARKOPHARMA ile aranızdaki ticari ve/veya sözleşmesel ilişki kapsamında (ürün veya hizmet alışverişi, üyelik sözleşmesi, iş yeri ziyaretleri), aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde ve 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; sözleşmenin kurulması ve ifası, bir hakkın tesisi, yasal yükümlülüklerin yerine getirebilmesi ve haklarınızı gözetmek ve zarar vermemek koşuluyla meşru menfaatlerimiz kapsamında işlenebilmektedir. İş yerlerimizi ziyaretleriniz sırasında güvenlik gerekçeleri ile güvenlik kamerası vasıtasıyla görüntünüz kayıt altına alınmakta ve bu operasyonla sınırlı olarak işlenmektedir.
ARKOPHARMA’dan mal veya hizmet almamanız, aramızda herhangi bir hukuki veya ticari ilişki kurulmaması durumlarında ise yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi Kanun’un 5. maddesi 1. Fıkrası uyarınca AÇIK RIZANIZA istinaden işleyebilir. Açık rızanız ise mağazalarımızda, SMS veya E-Posta yolu ile sizlere gönderilen aydınlatma metnini uygun bulmanız durumunda yine sizin için üretilmiş ŞİFRE’yi ARKOPHARMA personeline iletmeniz suretiyle alınabileceği gibi web sitesindeki üyelik ve alışveriş alanlarında yer alan izin/onay kutucuklarını işaretlemeniz ve “gönder” tuşuna basmanız durumunda da alınmış olacaktır. İzinleri dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz.KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

 1. Müşteriler ve Üyeler için;
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Satış Sonrası Destek Hizmetlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ticari /Sözleşmesel İlişki Kapsamında İşlem Ve Faaliyetleri Yürütmek, Mali Ve Hukuki Yükümlülükleri Yerine Getirmek
 • Talep / Şikayetlerin Takibi
 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Üyelik ve/veya Sadakat programı Sözleşmesinin Kurulması, İfası Ve Müşterilerin Üyelik

Avantajlarından Yararlandırılması

 • Hukuki Süreçlerin Yürütülmesi
 • Tanıtım Ve Pazarlama Faaliyetleri
 • Ticari Elektronik İleti Gönderimi
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği,Saklama ve Arşiv faaliyeti
 1. Potansiyel Müşteriler için;


Web sitemizi ve mağazalarımızı ziyaretleriniz, doldurduğunuz formlar, e-bülten üyeliğiniz, Sosyal Medya Hesaplarımızdaki paylaşımlarınız, çağrı merkezimize ilettiğiniz talep ve şikayetleriniz vasıtasıyla doğrudan sizlerden temin edilen kimlik ve iletişim bilgileriniz; sizlere ürün ve hizmetlerimizle ilgili reklam, kampanya ve diğer ticari iletiler gönderilmesi ve sizlere özel birtakım ürünlerin sunulması hedefi çerçevesinde ise pazarlama amacına uygun olarak, açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Şayet ARKOPHARMA’ya iletmiş olduğunuz bir talep veya şikayet söz konusu ise bu durumda bu talep ve şikayetin yönetilebilmesi için kimlik ve iletişim bilginiz sınırlı bir süre için işlenmektedir.

 1. Tedarikçi/İş Ortakları için;

Şirketimiz ile aranızdaki ticari ilişki kapsamında, firma yetkililerinize ve çalışanlarınıza ait kişisel veriler, Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Sözleşmelerimizin kurulması ve ifası, yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve kişisel veri işleme şartları dahilinde, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında işlenebilmektedir

 • Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuksal Süreçlerin Yürütülmesi Ve Takibi
 • Şirket İç Operasyonlarının Yürütülmesi
 • Strateji Planlama & İş Ortakları/Tedarikçi Yönetimi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Sağlanması
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetim Süreçlerinin Yönetilmesi
 • İlgili mevzuat gereği saklanması gereken bilgilerinizin muhafazası; bilgi kayıplarının önlenebilmesi için kopyalanması, yedeklenmesi; bilgilerinizin tutarlılığının kontrolünün sağlanması; veri tabanlarımızın ve bilgilerinizin güvenliği için gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması
 1. Ziyaretçiler İçin;

Şirketimizi, web sitemizi ve diğer iş yerlerimizi ziyaretleriniz kapsamında, şirketimizin ve sizlerin güvenliğinin sağlanmasının yanı sıra yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve meşru menfaatlerimize bağlı olarak, fiziki ortamlarda güvenlik kamerası ile görsel verileriniz, işyerimizi ziyaretiniz sırasında sizlere sunulan internet erişimi kapsamında elde edilen işlem güvenliği verileriniz aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir.

 • Denetim ve Güvenlik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması Ve Takibi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • İnternet Erişimi Sağlanması ve Erişim Güvenliğinin Temini
 1. Çalışan Adayları için;

ARKOPHARMA, personel adayları tarafından gerek www.arkopharma.com.tr internet adresimiz üzerinden gerek ise şirket merkezimize veya mağazalarımıza yaptığınız iş başvuruları kapsamında paylaştığınız CV’ler veya doldurulduğunuz başvuru formları ile alınan kişisel verilerinizi kullanmak suretiyle Kanun’un 5. Maddesinde belirtilen; Personel temini ve İnsan kaynakları süreçlerinin yönetimi amacıyla ve İş akitlerinin kurulabilmesi, bir hakkın tesisi ve hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak kullanmak üzere şirketimizin meşru menfaatleri kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

 • Çalışan Adayı / Stajyer / Öğrenci Seçme Ve Yerleştirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışan Adaylarının Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Operasyonlarının Ve Özellikle Personel Temini İşe Alım Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 1. Çalışanlar için;ARKOPHARMA, personele ait kişisel verileri ilgili mevzuattan kaynaklı sebeplerle özlük dosyası oluşturabilmek, tarafınızla hizmet sözleşmesi akdedebilmek ve ARKOPHARMA’nın yönetim hakkı ve meşru menfaati kapsamında, aşağıda yer alan amaçlar dahilinde veri işleme faaliyeti yürütmektedir.

 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Resmi Kurumlara Gerekli Yasal Bildirimlerin Gerçekleştirilmesi, Resmi Kurumlar Nezdinde Teşviklerden Yararlanılması, Resmi Kurumların Denetimleri Kapsamında İlgili Makamlara Bildirimde Bulunulması
 • İnsan Kaynakları Operasyonlarının ve Özellikle Özlük Faaliyetinin Yürütülmesi,


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI
ARKOPHARMA kişisel verilerinizi bu Politika’da yer verilen amaçlarla Kanun ve sair mevzuat kapsamında aşağıdaki yurt içi alıcı gruplarına aktarabilecektir:

 • Sizlere sunulan hizmetlerin temini ya da size ulaştırılması için çalıştığımız tedarikçi ve iş ortaklarımıza (web alt yapısı hizmeti alınan firmalar, kargo firmaları, denetim firmaları gibi),
 • Hizmetlerin sunulması, tanıtılması ve benzeri amaçlarla işbirliği yapılan ve/veya hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalar ile bankalar, finans kuruluşları, bilgi işlem hizmetleri firmaları, SMS ve e-mail gönderimi için hizmet alınan firmalar, anket firmaları
 • Avukatlar, denetçiler, danışmanlar ve hizmet alınan firmalara,
 • Tarafınızca yetki verilmiş olan vekil, vasi ve temsilcilerinize,
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili kurum veya kuruluşlara ve bunların belirlediği kişilere,
 • Şirketimizin bünyesinde bulunduğu ARKOPHARMA Şirketler Grubu’na.

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİŞİM


ARKOPHARMA, veri sahibi ilgili kişilere iletişim verilerini kullanmak suretiyle, reklam, kampanya duyuru, tanıtım gibi ticari amaçlarla elektronik ticari ileti (SMS, E MAİL vs) gönderebilmek amacıyla da kimlik ve iletişim verisi işleyerek ve bu kişilerle iletişime geçebilir. ARKOPHARMA bu faaliyet için ilgili kişilerden elektronik iletişim izni almakta ve bu izin kapsamında anılan faaliyeti yürütmektedir.


İLGİLİ KİŞİLERİN KANUN’UN 11. MADDESİNDE SAYILAN HAKLARI

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • 5. ve 6. maddeleri kapsamında yapılan işlemlerin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.


KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİNİN VE GİZLİLİĞİNİN SAĞLANMASI
Şirket tarafından, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak açıklanmasını, erişimini, aktarılmasını veya başka şekillerde meydana gelebilecek güvenlik eksikliklerini önlemek için, imkanlar dahilinde, korunacak verinin niteliğine göre gerekli her türlü tedbir alınmaktadır.


Bu kapsamda Şirket tarafından gerekli her türlü (i) idari ve (ii) teknik tedbirler alınmakta, (iii) şirket bünyesinde denetim sistemi kurulmakta ve (iv) kişisel verilerin kanuni olmayan yollarla ifşası durumunda KVK Kanunu’nda öngörülen tedbirlere uygun olarak hareket edilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİN İMHASI


Kanun’un 7. maddesi gereğince hukuka uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel veriler tarafından resen veya İlgili Kişinin talebi üzerine Şirket, bu iş için özel olarak hazırlamış bulunduğu Veri Koruma ve İmha Politikasına, mevzuata ve Kurum tarafından yayımlanan rehbere uygun olarak siler, yok eder veya anonim hâle getirir.
ARKOPHARMA kişisel verilerin İmha usullerinin belirlendiği bir İMHA POLİTİKASI hazırlamış ve şirket içinde yayınlamıştır. Tüm imha süreçleri bu politikaya uygun olarak yürütülmektedir. Aynı zamanda ARKOPHARMA kişisel veri envanterinde her bir süreç ve kişisel veri türü için imha süreleri net bir biçimde belirlenmiştir. 6 ayda bir yapılan periyodik veri imha işleminde envanterde belirlenen saklama süreleri esas alınmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR


ARKOPHARMA; KVK Kanunu’nun 12. maddesine uygun olarak, işlemekte olduğu kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini, verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve verilerin muhafazasını sağlamak için uygun güvenlik düzeyini sağlamaya yönelik gerekli teknik ve idari tedbirleri almakta, bu kapsamda gerekli denetimleri yapmakta veya yaptırmaktadır.


ARKOPHARMA, kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için, teknolojik imkânlar ve uygulama maliyetine göre teknik ve idari tedbirler almaktadır.


TEKNİK TEDBİRLER

 • ARKOPHARMA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesini sağlamak için alınan başlıca teknik tedbirler aşağıda sıralanmaktadır:
 • ARKOPHARMA bünyesinde gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetleri, kurulan teknik sistemlerle denetlenmektedir.
 • Alınan teknik önlemler periyodik olarak iç denetim mekanizması gereği ilgilisine raporlanmaktadır.
 • Teknik konularda departmanlar kurulmuş olup bu konuda bilgili personel istihdam edilmektedir.
 • Yeni teknolojik gelişmeler takip edilmekte ve özellikle siber güvenlik alanında sistemler üzerinde teknik önlemler alınmakta, alınan önlemler periyodik olarak güncellenmekte ve yenilenmektedir.
 • ARKOPHARMA bünyesindeki her bir bölüm özelinde belirlenen hukuksal uyum gereksinimleri çerçevesinde erişim ve yetkilendirme teknik çözümleri devreye alınmaktadır.
 • Erişim yetkileri sınırlandırılmakta, yetkiler düzenli olarak gözden geçirilmektedir. Eski çalışanlara erişim kısıtlaması uygulanmakta, hesaplar kapatılmaktadır.
 • ARKOPHARMA içi işleyiş gereğince alınan teknik önlemler ilgili kullanıcılara raporlanmakta, risk teşkil eden hususlar yeniden değerlendirilerek gerekli teknolojik çözüm üretilmektedir.
 • Virüs koruma sistemleri, veri açığı güvenlikleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kurulmaktadır.
 • Teknik konularda uzman personel istihdam edilmektedir.
 • Kişisel verilerin toplandığı uygulamalar da dahil olmak üzere tüm bilgi sistemleri, güvenlik açıklarını saptamak için düzenli olarak dış etki testine tabi tutulmakta ve bu testin sonuçlarına göre bulunan açıkların kapatılması sağlanmaktadır.

İDARİ TEDBİRLER

 • ARKOPHARMA tarafından kişisel verilerin hukuka uygun işlenmesi için alınan idari tedbirler:
 • ARKOPHARMA çalışanları, kişisel verilerin korunması hukuku ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi konusunda bilgilendirilmekte ve eğitilmektedir.
 • ARKOPHARMA’ın yürütmekte olduğu tüm kişisel veri işleme faaliyetleri; detaylı olarak tüm iş birimlerinin analiz edilmesi suretiyle oluşturulmuş kişisel veri envanteri ve eklerine uygun olarak yürütülmektedir.
 • ARKOPHARMA bünyesindeki ilgili bölümlerin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetleri; bu faaliyetlerin KVKK’nın aradığı kişisel veri işleme şartlarına uygunluğunun sağlanması için yerine getirilecek olan yükümlülükler, ARKOPHARMA tarafından yazılı politika ve prosedürlere bağlanmış olup her bir iş birimi bu konu ile ilgili bilgilendirilmiş ve yürütmekte olduğu faaliyet özelinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiştir.
 • ARKOPHARMA bünyesindeki bölümlerin kişisel veri güvenliği ile ilgili denetim ve yönetimi, Bilgi Güvenliği Komiteleri tarafından organize edilmektedir. İş birimi bazında belirlenen hukuksal gerekliliklerin sağlanması için farkındalık yaratılmakta, bu hususların denetimini ve uygulamanın sürekliliğini sağlamak için gerekli idari tedbirler şirket içi politika, prosedürler ve eğitimler yoluyla hayata geçirilmektedir.
 • ARKOPHARMA ile çalışanlar arasındaki hizmet sözleşmeleri ve ilgili belgelere, kişisel veriler ile ilgili bilgilendirme ve veri güvenliğini içerir kayıtlar konulmakta ve ek protokoller yapılmaktadır. Bu konuda çalışanlar için gerekli farkındalığı yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.
 • ARKOPHARMA bünyesindeki her bir bölüm özelinde, kişisel veri işleme süreçleri dikkate alınarak hukuki uyum, şirket içinde kişisel verilere erişim ve yetkilendirme süreçleri uygulanmaktadır.

Yukarıda sayılan haklarınıza yönelik başvurularınızı; yazılı belge ile ıslak imzalı olarak, iadeli taahhütlü posta yoluyla aşağıdaki posta adresimize, elektronik imza ile imzalanmış biçimde guneskozmetik@hs01.kep.tr    kep adresimize, sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle kvkk@arkopharmaturkiye.com     e-mail adresine elektronik postayla veya ilgili mevzuatta belirtilen diğer başvuru usulleriyle şirketimize gönderebilirsiniz. Detaylar için Kişisel Veri Gizliliği Politikası’na https://www.arkopharma.com.tr    adresinden ulaşabilirsiniz Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir


Şirket, veri güvenliğinin sağlanması kapsamında, başvuruda bulunan kişinin başvuruya konu kişisel verinin sahibi olup olmadığını tespit etmek amacıyla bilgi talep edebilir. Şirketimiz ayrıca İlgili Kişinin başvurusunun talebe uygun bir biçimde sonuçlandırılmasını sağlamak adına, başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

İlgili kişinin başvurusunun; diğer kişilerin hak ve özgürlüklerini engelleme ihtimali olması, orantısız çaba gerektirmesi, bilginin kamuya açık bir bilgi olması gibi durumlarda, ARKOPHARMA tarafından gerekçesi açıklanarak talep reddedilebilecektir.

POLİTİKA’NIN YÜRÜRLÜĞÜ

ARKOPHARMA tarafından düzenlenen bu Politika ilk olarak 2023 tarihinde yürürlüğe konulmuş 2024 yılında güncellenmiştir. Bu Politika, ARKOPHARMA’nın internet sitesinde ( www.arkopharma.com.tr ) yayımlanır ve kişisel veri sahiplerinin talebi üzerine ilgili kişilerin erişimine sunulur.

GÜNEŞ KOZMETİK SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİC A.Ş. (VERİ SORUMLUSU)
ADRES: Esentepe Mah. Matbuat Sk. No: 31/1 Şişli / İstanbul
TELEFON: 08503022154
MERSİS : 0434115266500001